Forfatterarkiv: henrik

Forårstravlhed

Efter en vinter, hvor der ikke skete så meget, er der rigtigt kommet gang i den, og en lang række arbejdsopgaver venter resten af året.

Bl.a. ser jeg frem til, at jeg skal arbejde på Nyord på Møn, hvor der skal optælles ynglende engfugle, ligesom øen Roholms ynglefugle, i Odense Fjord, skal optælles.

På Vejlernes Naturfriskole er jeg blevet et fast indslag med “ugens dyr”, og skal desuden være tilknyttet et naturprojekt, hvor jeg i felten skal undervise om landskabet og dets historie i området omkring Snekkebjerg og Bøns.

Dermed lever jeg op til min profil i forhold til at stå for både naturovervågning og naturformidling.

Det er jo dejligt at firmaet kører på skinner, og at det tilmed giver store oplevelser i felten.

F.eks. har Vejlerne, dette forår, været i særklasse med meget store fuglemængder og spændende arter som 3 rødhalsede gæs, grønlandsk blisgås, 3 sølvhejrer, 1 silkehejre, 3 amerikanske krikænder, amerikansk pibeand, 2 hvidøjede ænder og thorshane.

Hokkaido, Japan

I anden halvdel af februar deltog jeg som medhjælper og chauffør på en ornitologisk rejse til Hokkaido, Japan. Målene var at opleve mængderne af Stellers Havørne og Japanske Traner samt verdens største ugle; Blakiston´s Fish Owl. Alt lykkedes og oplevelserne med dem alle, og særligt Sttellers Havørn, var langt over forventning. Det skyldes bl.a. at tilstedeværelsen af pakis udfor byen Rauso var optimal.

Jeg har netop oprettet et galleri med billeder fra turen. Find dem her.

 

 

Feltarbejdet med ynglefugle i Vejlerne

Arbejdet er i fuld gang, og foregår løbende, når vejret er til det. I øjeblikket står programmet i høj grad på kortlægning af paukende rørdrummer og territoriehævdende traner, og begge arter ser ud til at have gode bestande igen i år. En nyhed er, at der i år er et par traner ved Tømmerby Fjord.

En høj vandstand i Bygholms Nordlige Rørskov betyder endvidere, at der tilsyneladende er en god bestand af gråstrubet lappedykker fordelt i hele rørskovsbredden, men det endelige resultat kan først bedømmes senere på året.

De første hanner af rørhøg er begyndt at vise sig og snart begynder kortlægningen af denne art. Det bliver spændende at følge bestanden i Bygholm Nord, hvor en ret væsentlig del af de centrale dele af rørskoven er blevet høstet, og mit gæt er, at det kan gå ud over rørhøg. Nu må vi se.

Guidearbejdet på Svalbard fortsætter i 2015

Det er en glæde for mig, at jeg fortsætter samarbejdet med både PolarQuest Expeditions og Adventure Associates i 2015.

Således skal jeg fungere som guide på Svalbard på to rejser i juni/juli for PolarQuest og på en rejse i august for Adventure Associates.

Tjek disse links for detaljer:

http://www.adventureassociates.com/tours/arctic/

http://www.polar-quest.com/trips/svalbard/

Klar til efteråret

Hjemmesiden har stået stille, men det betyder ikke at arbejdet har stået stille. Det har været et travlt forår, som har budt på fem forskellige vindmøllerelaterede opgaver samt en række ynglefugletællinger udover at formidle natur på Vejlernes Naturfriskole og Svalbard samt at passe Vejlerne.

Alt i alt et spændende og udfordrende forår som udover yderligere erfaring har budt på mange oplevelser. Det er ikke så tosset når arbejdsopgaverne byder på observationer af arter som sort stork, kongeørn, sort glente, pomeransfugle, engsnarre, thorshane i yngledragt, hvidvingede terner, isbjørn, hvalros, blåhval, finhvaler, hvidhvaler og meget andet.

Ynglesæsonen i Vejlerne var god med fremgange eller status quo for alle engfugle, udover at sortternerne producerede pænt med ungfugle, skestorke ynglede med succes og sydlig blåhals fortsætter med at indtage området.

I juni var jeg i Finland og opleve bjørne, ulve og jærv. Jeg har netop lagt et galleri op derfra her på siden. Tag gerne et kig derinde.

Jeg ser frem til at komme igang med Avifauna Consults første efterår.

 

46.000 vandfugle

Midvintertællingen i Vejlerne er nu overstået og forløb over al forventning. Det milde vintervejr med meget nedbør har betydet at Vejlerne er vandfyldte og med høje vandstande i hele området. Dette, i kombination med milde temperaturer, kvitterer fuglene med i mængder, jeg ikke kan huske at have oplevet før om vinteren.

Desværre er opfattelserne af høj vandstand blandet når man betragter det som henholdsvis forvalter af området og som ornitologisk konsulent.

Således er bekymring om digers tilstand reel i visse områder og der er ingen tvivl om at den kommende tids østenvind er velkommen i forhold til dette problem. Østenvind betyder nemlig lavere vandstand i Limfjorden og som resultat at sluseporte kan åbne og at vand kan lukkes ud af Vejlerne.

På Bygholmengen, som er en betydelig lokalitet for både rastende og ynglende fugle, har man mulighed for at holde på en vis del af vandet, da der i slusen er isat stemmebrædder som har den funktion at kunne holde på en vis minimumsvandstand.

Disse har imidlertid været hevet op siden december og der er dermed risiko for at der i den kommende tid bliver lukket alt for meget vand ud. Vinteren er tiden, hvor der skal bygges en vandstand op og hvor en fugtighed i engen skal sikres, til nytte for både ynglende og rastende fugle.

De senere år har vi imidlertid oplevet at vandstanden er kørt langt under minimum i løbet af vinteren, med for lave vandstande som resulterer i meget lave antal af rastende trækfugle i foråret og meget dårlige vilkår for især kolonirugende fugle. Det er ærgerligt da Bygholmengen er en unik lokalitet, en brakvandseng, som huser så mange vigtige forekomster.

De senere forår har forekomsterne af rastende svømmeænder samt ynglende klyder og havterner blot været en skygge af sig selv i forhold til årene omkring år 2000. Desuden er det en fact at bestanden af stor kobbersneppe og vibe er halveret i forhold til samme tid.

På de fleste andre vigtige engfuglelokaliteter har man ikke mulighed for at sikre en minimumsvandstand. Det har man på Bygholm Vejle og jeg forstår ikke at man sørger for at sikre den ved at sætte stemmebrædderne i. Vandstanden som er højere end den anbefalede minimumsvandstand løber jo blot ud over stemmebrædderne, ligesom vandstanden sænkes knap så drastisk, som hvis både stem er hevet op og sluseporte er åbne.

I nat drejer vinden i øst og stemmebrædderne er endnu hevet op. Jeg har gjort opmærksom på det til repræsentanter fra Vejlernes Naturråd, så vi må se om der sker noget.

Tilbage til tællingen.

Som sagt var der store mængder af vandfugle og især de Østlige Vejler imponerede med store mængder, særligt på Bygholmengen og i Selbjerg Vejle.

Jeg var desuden heldig at de fleste bram- og kortnæbbede gæs søgte tilbage til Bygholmengen omkring middag efter fouragering på Thorup og klim Fjordholme og længere østpå.

Alt i alt fik jeg en meget dækkende tælling kørt i hus og en række af råtallene lyder:

Grågås 2034, bramgås 15.019, kortnæbbet gås 11.506, gråand 5943, pibeand 4406 og krikand 6629 (heraf 3880 i Selbjerg Vejle!).

Dykænderne fremviste kun mindre antal af f.eks. troldand og stor skallesluger. Til gengæld er en flok på 620 taffelænder i Lund Fjord flot og så overraskede en flok på 35 bjergænder i Arup Vejle.

I alt tre havørne holdt til i området. To adulte og en 3K-type.

Det milde vejr betød også at der var 113 viber og blandt dem en brushane. 55 knarænder vidner også om en mild midvinter. Lidt overraskende var det også med en rørhøg ligesom en gransanger.

Mere typiske vintergæster, men som altid udgør behagelige indslag, var to store tornskader og 7 bjergpibere.

Alt i alt et par storartede tælledage i Vejlerne.

Nye billeder af havørne ved vindmøller

Jeg var idag på opgave ved Nørrekær Enge nær Aggersund/Løgstør, hvor rastende fugle blev kortlagt og transekttællinger blev gennemført.

To havørne vakte glæde, og jeg fik taget nogle ret vilde billeder, da de passerede gennem vindmølleparken.

Se billederne i galleriet “Fugle og vindmøller”.